DIP, JØP og PFA skal forsvare fusk med tilbudspligt i Landsretten

DIP, JØP og PFA skal forsvare fusk med tilbudspligt i Landsretten

Retssystemet maler langsomt men sikkert. Det er tid til en opdatering omkring vores retssag imod tre pensionskasser DIP, JØP og PFA om tilbudspligt.

Som det er mange bekendt startede sagsforløbet, da Carlsbergfondet i starten af 2016 lå i forhandlinger med PFA og andre om at købe fondets seks ejendomme, herunder Haraldsborg.

Parterne blev enige om en samlet pris på 1,1 milliarder kroner for de seks beboelsesejendomme under navnet “The Six Pack Portefolio”.  Men beboerne fik aldrig det lovpligtige tilbud om at overtage ejendommene på samme vilkår, selvom både loven og tidligere løfter pegede på det modsatte.

Handlen blev nemlig bevidst indgået med en meget speciel ejerstruktur som ifølge advokaterne skulle sætte tilbudspligten ud af kraft. Ved at handle ejendommene som aktiver i selskaber, som ingen af de tre pensionskasser opnår stemmeflertal i, skulle tilbudspligten på magisk vis være sat ud af kraft.

  • Ejerstruktur fra 1942 til april 2016

Kort efter at handlen blev offentliggjort forsvandt en servitut vedrørende en af ejendommene i øvrigt uberettiget fra tingbogen , som slog fast at beboerne skulle have tilbudt ejendommen ved salg.

Det er denne. ifølge beboerne og sagkyndige helt åbenlyse omgåelse af lovens bogstav og intention. som nu bliver udfordret i retten, om nødvendigt helt til Højesteret.

Siden da har vi fået bevilget fri proces til at stævne de nye ejere for at omgå tilbudspligten. Sagen vurderes at være så principiel og have vidtrækkende samfundsmæssig betydning at staten påtager sig omkostningerne til at føre sagen. Den 19. september 2017 indgav vores advokat Thomas Rysgaard Rasmussen stævning til Københavns Byret. Stævningen er indgivet mod den formelle ejer af ejendommen, dvs. Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg.

Da vi har fået bevilget fri proces på grund af sagens principielle natur, blev der i et følgebrev til byretten anmodet om, at sagen henvises til behandling ved Østre Landsret som første instans.

Den 24. oktober 2017 traf Københavns Byret følgende kendelse om henvisning:.

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der udløses tilbudspligt efter lejelovens
§ 102, stk. 1, i en situation, hvor 100{442eb963e6c717e30fe82532e15e7642ca619b109c30d5d5ead4e301ca3fbcc1} af aktierne i et ejendomsselskab
bliver overdraget til en flerhed af købere, og hvor ingen af køberne isoleret
set overtager en majoritet af stemmer i ejendomsselskabet, men hvor køberne
eller flere af køberne opererer og styres samlet, således at køberne reelt har
majoritet af stemmer i ejendomsselskabet.
Civilstyrelsen har efter retsplejelovens § 329 meddelt fri proces til lejerne i de
5 ejendomme i sagskomplekset, der er omfattet af tvisten.
Det lægges til grund, at der ikke foreligger retsafgørelser om fortolkning af
lejelovens § 102, stk. 1, i en situation som den foreliggende, og retten finder,
at sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen
og retsudviklingen, ligesom sagen uanset udfaldet kan have væsentlig
samfundsmæssig rækkevidde inden for området vedrørende private boliglejemål
og andelsboliger. Retten finder derfor, at betingelserne for henvisning til
landsretten efter retsplejelovens § 226, stk. 1, er opfyldt, hvorfor
bestemmes: Sagen henvises til Østre Landsret.

Det er nu er op til Østre Landsret at vurdere, om landsretten vil tage imod sagen. Landsretten har besluttet, at man først vil se såkaldt svarskrift fra ejendommens ejer, inden der træffes beslutning.

Frist for svarskrift er sat til d. 18. december 2017 . Vi følger op når der er nyt.