DIP, JØP og PFA skal forsvare fusk med tilbudspligt i Landsretten

Retssystemet maler langsomt men sikkert. Det er tid til en opdatering omkring vores retssag imod tre pensionskasser DIP, JØP og PFA om tilbudspligt.

Som det er mange bekendt startede sagsforløbet, da Carlsbergfondet i starten af 2016 lå i forhandlinger med PFA og andre om at købe fondets seks ejendomme, herunder Haraldsborg.

Parterne blev enige om en samlet pris på 1,1 milliarder kroner for de seks beboelsesejendomme under navnet “The Six Pack Portefolio”.  Men beboerne fik aldrig det lovpligtige tilbud om at overtage ejendommene på samme vilkår, selvom både loven og tidligere løfter pegede på det modsatte.

Handlen blev nemlig bevidst indgået med en meget speciel ejerstruktur som ifølge advokaterne skulle sætte tilbudspligten ud af kraft. Ved at handle ejendommene som aktiver i selskaber, som ingen af de tre pensionskasser opnår stemmeflertal i, skulle tilbudspligten på magisk vis være sat ud af kraft.

  • Ejerstruktur fra 1942 til april 2016

Kort efter at handlen blev offentliggjort forsvandt en servitut vedrørende en af ejendommene i øvrigt uberettiget fra tingbogen , som slog fast at beboerne skulle have tilbudt ejendommen ved salg.

Det er denne. ifølge beboerne og sagkyndige helt åbenlyse omgåelse af lovens bogstav og intention. som nu bliver udfordret i retten, om nødvendigt helt til Højesteret.

Siden da har vi fået bevilget fri proces til at stævne de nye ejere for at omgå tilbudspligten. Sagen vurderes at være så principiel og have vidtrækkende samfundsmæssig betydning at staten påtager sig omkostningerne til at føre sagen. Den 19. september 2017 indgav vores advokat Thomas Rysgaard Rasmussen stævning til Københavns Byret. Stævningen er indgivet mod den formelle ejer af ejendommen, dvs. Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg.

Da vi har fået bevilget fri proces på grund af sagens principielle natur, blev der i et følgebrev til byretten anmodet om, at sagen henvises til behandling ved Østre Landsret som første instans.

Den 24. oktober 2017 traf Københavns Byret følgende kendelse om henvisning:.

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der udløses tilbudspligt efter lejelovens
§ 102, stk. 1, i en situation, hvor 100{442eb963e6c717e30fe82532e15e7642ca619b109c30d5d5ead4e301ca3fbcc1} af aktierne i et ejendomsselskab
bliver overdraget til en flerhed af købere, og hvor ingen af køberne isoleret
set overtager en majoritet af stemmer i ejendomsselskabet, men hvor køberne
eller flere af køberne opererer og styres samlet, således at køberne reelt har
majoritet af stemmer i ejendomsselskabet.
Civilstyrelsen har efter retsplejelovens § 329 meddelt fri proces til lejerne i de
5 ejendomme i sagskomplekset, der er omfattet af tvisten.
Det lægges til grund, at der ikke foreligger retsafgørelser om fortolkning af
lejelovens § 102, stk. 1, i en situation som den foreliggende, og retten finder,
at sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen
og retsudviklingen, ligesom sagen uanset udfaldet kan have væsentlig
samfundsmæssig rækkevidde inden for området vedrørende private boliglejemål
og andelsboliger. Retten finder derfor, at betingelserne for henvisning til
landsretten efter retsplejelovens § 226, stk. 1, er opfyldt, hvorfor
bestemmes: Sagen henvises til Østre Landsret.

Det er nu er op til Østre Landsret at vurdere, om landsretten vil tage imod sagen. Landsretten har besluttet, at man først vil se såkaldt svarskrift fra ejendommens ejer, inden der træffes beslutning.

Frist for svarskrift er sat til d. 18. december 2017 . Vi følger op når der er nyt.

 

PENSIONSKASSER I RETTEN FOR FUP MED TILBUDSPLIGT

PFA, DIP og JØP bliver nu trukket i retten for bevidst at have omgået lejelovens regler om tilbudspligt, da de købte seks ejendomme af Carlsbergfondet i 2016.

Det sker efter Civilstyrelsen fredag tilkendte 378 lejere fri proces til at udfordre pensionskassernes kreative udlægning af tilbudspligten, som i sensommeren 2016 gav anledning til store overskrifter i aviserne og massiv kritik af handlen

Civilstyrelsen har med sin afgørelse vurderet, at det er en stærkt principiel sag og at pensionskasserne ikke nødvendigvis kan undtage sig selv fra tilbudspligten med det såkaldte minoritets trick.  Ved at bevilge fri proces, påtager staten sig omkostningerne for at føre sagen på vegne af lejerne i sagen, der kan få stor betydning for lejere landet over.

“Det er en meget markant afgørelse, og en milepæl for alle os, der ønsker at stoppe omgåelsen af tilbudspligten. Det understreger samtidig, at sagen virkelig har principiel karakter, og at det var rigtigt af os ikke at lade os affeje af pensionsselskabernes  arrogante bortforklaringer om, at det er almindelig praksis og at der gælder særlige regler for dem. Lov er lov og lov skal holdes – også af pensionskasserne”, siger lejernes talsmand Flemming Lyngse.

Sagen startede, da Carlsbergfondet i starten af 2016 lå i forhandlinger med PFA og andre om at købe fondets seks ejendomme. Parterne blev enige om en samlet pris på 1,1 milliarder kroner for de seks beboelsesejendomme, men beboerne fik aldrig det lovpligtige tilbud om at overtage ejendommene på samme vilkår. Handlen var nemlig bevidst indgået med en meget speciel ejerstruktur som ifølge advokaterne skulle sætte tilbudspligten ud af kraft.

Ved at handle ejendommene som aktiver i selskaber, som ingen af de tre pensionskasser opnår stemmeflertal i, skulle tilbudspligten på magisk vis være sat ud af kraft. Det er denne. ifølge beboerne helt åbenlyse omgåelse.af lovens ånd og bogstav. som nu bliver udfordret i retten, om nødvendigt helt til Højesteret.

Ved samme lejlighed forsvandt en servitut vedrørende en af ejendommene, som slog fast at beboerne skulle have tilbudt ejendommen ved salg, på mystisk vis. Lejernes Landsorgansiation LLO og Andelsboligejernes forening ABF har sendt lykønskninger til lejerne.

Pressemeddelelse, 3. april 2017

De seks ejendomme rundt om i København er solgt for ialt 1,1 milliard kroner. Prisen for hver enkelt ejendom fremgår ikke.

BEBOERE SØGER FRI PROCES I SAG OM TILBUDSPLIGT

Pressemeddelelse, 7. juli 2016

Carlsbergfondets kontroversielle omgåelse af tilbudspligten i forbindelse med salget af seks ejendomme i Københavnsområdet får nu et retsligt efterspil. Beboere i fire af de seks solgte ejendomme indgav torsdag haste-ansøgning til Civilstyrelsen om fri proces med påstand om, at beboerne skal tilbydes ejendommen i henhold til lejeloven. Ansøgningen sker med henvisning til sagens principielle karakter og søges derfor startet ved Landsretten. Læs videre “BEBOERE SØGER FRI PROCES I SAG OM TILBUDSPLIGT”

Sådan fungerer fidusen

DR har i sin dækning af sagen lavet denne fremstilling af “dobbelt holding’ med minoritets-ejerskab”-finten. Konstruktionenernes eneste formål og virkning er, at lejelovens tilbudspligt sættes ud af kraft.

I vores øjne er med sådanne konstruktioner tale om en omgang med lovens ånd og hensigt. Kreativ omgang med selskabs-konstruktioner for at omgå love er ikke i orden. Uanset om det drejer sig om skatte-lovgivning eller lejeloven. For loven er lige for alle.

minoritetsfinten

Dobbeltholdingfinten. Kilde: DR.dk
Dobbeltholding-finten. Kilde: DR.dk

Dialog med Carlsbergfondet

Kvæstor for Carlsbergfondet Jens Otto Veile svarede os torsdag, efter posts på Carlsbergfondets Facebookside. Vi er meget glade for dialogen og bringer herover kvæstorens indlæg og nedenfor vores svar til Carlsbergfondet.

Kære Jens Otto Veile,

Tak for dit svar, som du har sendt til os på vegne af Carlsbergfondet.

Vi er langt fra enige i at vores situation som lejere er uændret efter handlen. Salget til PFA, DIP og JØP medfører den markante ændring i vores vilkår som beboere, at tilbudspligten bortfalder helt på grund af den valgte selskabskonstruktion. Det er en ganske mærkbar ændring for os lejere i eksempelvis Haraldsborg, som gennem fyrre år har haft en tinglyst forventning om at få buddet fra Carlsbergfondet ved et eventuelt salg.
Læs videre “Dialog med Carlsbergfondet”

Disse seks ejendomme i Københavnsområdet er berørt

Reelt har sagen betydning for alle lejere i ejendomme, som fremover bliver solgt.

De seks ejendomme rundt om i København er solgt for ialt 1,1 milliard kroner. Prisen for hver enkelt ejendom fremgår ikke.
De seks ejendomme rundt om i København er solgt for ialt 1,1 milliard kroner. Prisen for hver enkelt ejendom fremgår ikke.